Regulamin

Regulamin

 
  1. Ustalenia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki korzystania z usług w serwisie ogłoszenia comercia.pl, oraz innych serwisach świadczonych przez firmę BASSCO Gabriela Basiak z siedzibą w Poznaniu ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań  wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców CIEDG z dnia 04.05.2012r. REGON 302100742 , NIP 6441871603 zwany w dalszej części Operatorem.
 2. Dane Osobowe, oznacza  dane osobowe w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)
 3. Login, oznacza indywidualny identyfikator Użytkownika.
 4. Użytkownik, oznacza osobę pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych która dokonała rejestracji  w , osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca zdolności prawnej lecz mogąca zaciągać zobowiązania w imieniu własnym i nabywać prawa na własną rzecz która dokonała rejestracji w  Systemie i aktywowała Ogłoszenie.
 5. Serwis (OPERATOR), oznacza firmę BASSCO Gabriela Basiak    z siedzibą w Poznaniu ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań  wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców CIEDG z dnia 04.05.2012r. REGON 302100742 , NIP 6441871603
6. Ogłoszenie , oznacza sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dot. oferty sprzedaży, kupna, oferty pracy, zamiany, usług zamieszczonych w Serwisie na warunkach określonych w Regulaminie. Za treść Ogłoszenia odpowiada Użytkownik będący autorem Ogłoszenia. Treść  Ogłoszenia nie może zawierać treści nieprawdziwych lub  mylących.
7.  Towar oznacza rzecz lub prawo będące przedmiotem Ogłoszenia.
8. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu.

9. Niniejszy Regulamin zawiera wszelkie informacje wymagane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie korzystania z usług Operatora podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.
11. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
 
1. Umieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu oraz utworzenia bezpłatnego konta Użytkownika.
2. Procedura rejestracyjna będzie ukończona po otrzymaniu zwrotnej wiadomości e-mail na adres Użytkownika podany w procesie rejestracji na formularzu rejestracyjnym.
3. Rejestracja Użytkownika i utworzenia konta umożliwia Użytkownikowi na dostęp do treści jego Ogłoszenia  ( w celu edycji).
4. Po zalogowaniu Użytkownik może usunąć konto, zmienić hasło dostępu lub inne treści i dane umieszczone w procesie rejestracji.
5. Emisja ogłoszenia rozpoczyna się po aktywacji Ogłoszenia.
6. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze wskazówkami podanymi w polach formularza Ogłoszenia.
7. Użytkownik  zobowiązuje się nie zamieszczać Ogłoszeń sprzecznych z prawem lub których prawo należy do osób trzecich a umieszczając je  w Serwisie  naraża siebie i Operatora na szkodę.
8. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać Ogłoszeń  zawierających :
- treści pornograficzne, obsceniczne godzące w dobre obyczaje
- treści nawołujące do przemocy , nienawiści na tle różnic kulturowych, rasowych, narodowościowych, etnicznych, wyznaniowych
- symboli faszystowskich, komunistycznych lub totalitarnych
- materiałów zawierających treści naruszające dobra osobiste osób trzecich
- oprogramowanie, filmy, muzykę i inne naruszające prawa autorskie lub własności intelektualne
- materiały wybuchowe i  pirotechniczne
- napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
- organy ludzkie i zwierzęce
- substancje niebezpieczne
- środki psychotropowe i odurzające w tym narkotyki i tzw. Dopalacze
- zwierzęta żywe i martwe będące pod ochroną (Rozporządzenie WE nr 338/97 z 09.12.1996r.)
- żywności
- produkty lecznicze lub wyroby farmakologiczne
- rozpowszechnianie tzw. „piramid finansowych” , lub  „łańcuszków”
- podawanie fałszywych lub mylnych informacji
9. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia bez zgody Użytkownika i bez uprzedniego powiadomienia.
10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ogłoszeń jak i materiałów zamieszczonych przez Użytkowników.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność Użytkowników.
 11. Operator świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

               - Prowadzenie Konta Użytkownika;
               - Formularz kontaktowy;
               - Newsletter;
               - Zamieszczanie opinii;
               - Informacja o towarach oferowanych przez Sprzedawców;
               - Umożliwienie zakupu Towaru w ramach e-sklepu
               - Zgłaszanie reklamacji
12. Usługi nieodpłatne świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
13.  Rezygnacja z w/w usług możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z poszczególnych bądź wszystkich usług.
14.  Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług nieodpłatnych treści o charakterze bezprawnym, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.
15. Operator jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. Zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych z przyczyn wskazanych powyżej trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych. Operator powiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 
3. Reklama

1. Operator ma prawo wyświetlania reklam w Serwisie.
2. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) od Operatora lub innego podmiotu działającego w imieniu Operatora, na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestrowania się Użytkownika w Systemie.
3. Operator nie odpowiada za treść reklam wyświetlanych w Systemie.

 
4. Wyróżnienie Ogłoszeń - Cennik

1. Operatora świadczy usługi płatne i nieodpłatne. Rozliczenia dokonywane są przez Operatora Przelewy24.pl
2. Operator oferuje Użytkownikom wyróżnienie swojej Oferty.
3. Operator oferuje wyróżnienia oferty poprzez oznaczenie odpowiednim kolorem lub umieszczenie w strefie specjalnej dla Ogłoszeń wyróżnionych w tym na stronie głównej gdzie Ogłoszenia są wystawiana w sposób chronologiczny. Po oznaczonym okresie Użytkownik musi zdecydować czy przedłuża usługę na wybrany okres w formie płatnej czy rezygnuje z oferty Operatora.
4.  Płatność za wyróżnienie ogłoszenia zależy od  typu Ogłoszenia :
- Ogłoszenie SuperPremium - płatne
- Ogłoszenie Premium - płatne
- Ogłoszenie Standard – bezpłatne
5. Opcje płatności  oraz  wartość do zapłaty jest określana w procesie wyboru wyróżnienia Ogłoszenia.
6. Płatność za wyróżnienie Ogłoszenia może nastąpić za pomocą usługę Operatora
Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, w formie przelewu elektronicznego, SMS, lub innych form oferowanych przez Operatora.
 
Ogłoszenie typu: Z rejestracją Bez rejestracji
Standard Bezpłatnie 1,99
Premium 6,99 6,99
Premium Plus 9,99 9,99
Wyróżnienie 1,99 1,99
Podbicie 3pkt. 1,99 1,99
Podbicie 6pkt. 2,99 2,99
 
Dla firm
7. Faktury VAT są wystawiane wyłącznie na żądanie Użytkowników.
8. Aby otrzymać fakturę VAT za wyróżnienie Ogłoszenia lub inną usługę należy w ciągu 7 dni przesłać na adres comercia@comercia.pl przesłać  dane zawierające (Imię, Nazwisko, dane firmy, NIP, adres wartość płatności).
9. W przypadku usunięcia Ogłoszenia z powodu naruszenia zasad Regulaminu pobrane opłaty nie będą zwracane.
Wysokość opłat może ulec zmianie. Wszelkie zmiany zostaną umieszczone na stronie internetowej Operatora.

5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje należy przesłać na adres comercia@comercia.pl
2. Treść reklamacji powinna zawierać : imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis i powód reklamacji
3. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. W przypadku potrzeby uzupełnienia informacji potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji Operator może zwrócić się do Zgłaszającego o uzupełnienie treści reklamacji co bezpośrednio wpływa na czas rozpatrzenia reklamacji.
Po rozpatrzeniu Operator niezwłocznie powiadomi Zgłaszającego o jej treści za pomocą poczty elektronicznej.
W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu wszelkie reklamacje nie będą rozpatrywane.6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Serwis Ogłoszeniowy COMERCIA.PL  przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie COMERCIA.pl.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Moje Ogłoszenie.  Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Zawsze masz prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, proszę, nie odwiedzaj serwisu comercia.pl , nie rejestruj się w naszym systemie i nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby.
  1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.
  2. Dane osobowe podawane podczas wystawiana  ogłoszenia, są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane (dane dla administracji nie są publikowane, osoby odwiedzające stronę nie mają do nich dostępu). Serwis nie ma  możliwości zabezpieczenia Użytkownika  przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Użytkownikowi nieokreślonych informacji. W związku z czym dane te nie podlegają Polityce Prywatności
Użytkownik nie ma prawa do zamieszczania w formularzu dodawania Oferty danych osobowych innych osób lub danych osobowych, które są nieprawdziwe.  
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu zakupowym organizowanym przez Operatora oraz zawarcia umowy, a odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia przez Operatora usług wymagających podania danych w Serwisie Internetowym i Systemie Rezerwacji.
5. Administratorem danych osobowych Serwisu Internetowego jest Bassco Gabriela Basiak z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Jasielskiej 7, 60-476 Poznań, NIP 6441871603, REGON 302100742, zwana dalej BASSCO
6. W stosunku do danych osobowych Użytkowników przekazywanych do Serwisu Internetowego BASSCO działa na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowym, w tym w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000),
7. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Operatora w następujących celach:
•       w celu korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu,
•       zawarcia i realizacji Umowy (świadczenie usług),
•       pośredniczenie w celu zawarcia lub realizacji umowy (świadczenia usług),
•       w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony na Operatora,
•       w celach analitycznych, np. w celu doboru usług do potrzeb Użytkowników; optymalizacji produktów i usług na podstawie zgłaszanych uwag, zainteresowania Użytkowników, logów technicznych aplikacji; w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługowych, w tym reklamacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Operatora,
•       w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Operatora,
•       w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Operatora,
•       w celu badania satysfakcji Użytkowników i określania jakości usług Operatora, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem,
•       w celu oferowania Użytkownikom bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników z wykorzystaniem profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem Operatora,
•       udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
8. Operator przetwarza następujące kategorie danych:
•    podstawowe dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania,
•    dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne,
•    elektroniczne dane identyfikacyjne i dane lokalizacyjne,
•    dane uzyskane dzięki korzystaniu z technologii,
•    nagrania dźwięku.
9. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora są:
a)     zbierane w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada minimalizowania ilości danych osobowych do treści niezbędnych),
b)     przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
c)      chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych, fizycznych lub organizacyjnych przed niedozwolonym, niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem, zniekształceniem lub uszkodzeniem,
d)     przetwarzane zgodnie z prawem w sposób przejrzysty, jasny i zrozumiały dla osoby, której dane dotyczą,
e)     nieprzetwarzane w sposób niezgodny z celem, w jakim zostały zebrane,
f)      ograniczone do tego, co jest niezbędne dla realizacji celów, dla których są przetwarzane,
g)     prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane lub ograniczane,
h)     przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
i)       przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą.
10. Przetwarzanie Państwa danych osobowych danych osobowych jest możliwe jedynie gdy spełniona jest przynajmniej jedna z wymienionych przesłanek:
a)     przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Firmie,
b)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
c)      osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie skonkretyzowanych celów,
d)     przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
e)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
f)      przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
g)     przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.
11. Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
12. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu korzystania przez Państwa z usług, obowiązuje do jej odwołania.
13.  Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom gospodarczym ani organizacjom, za wyjątkiem sytuacji i w zakresie niezbędnym do prawidłowego założenia rezerwacji, sprzedaży, dokonania płatności, dostarczenia towaru, zgłoszenia reklamacji.
14.  Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć również upoważnieni pracownicy i podwykonawcy oraz kontrahenci Administratora danych (w tym firmy informatyczne, magazyn, kurier, obsługa płatności ), z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych.
15.  Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE do podmiotów świadczących wybraną przez Państwa usługę tylko w celu realizacji tej usługi zgodnie z Regulaminem oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.
16.  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:
a)     przepisy prawa, które mogą narzucać przetwarzanie danych lub ich archiwizację przez    określny czas,
b)     okres przez jaki są świadczone usługi,
c)      okres do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń,
d)     okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
e)     okres na jaki została udzielona zgoda.
15.   Ponadto informujemy, że posiadają Państwo następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych,
b)     prawo do bycia informowanym,
c)      prawo do poprawiania danych,
d)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e)     prawo do usuwania danych („prawo do bycia zapomnianym”),
f)      prawo do przenoszenia danych,
g)     prawo do wniesienia sprzeciwu.
17.  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych  mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
18.  W ramach jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres e-mail:comercia@comercia.pl
19.  W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies. Tym samym informujemy, że przez dalsze korzystanie z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego Państwo korzystają tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przez Państwa ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych. Oznacza to m.in., że wyświetlane oferty widoczne na naszych serwisach będziemy starać się dostosowywać przede wszystkim do Państwa potrzeb. Dodatkowo wskazujemy, że w każdej chwili mogą Państwo cofnąć powyższą zgodę. Mogą Państwo również zmienić ustawienia cookies, aby nie zapisywały one Państwa śladów. Więcej w zakładce POLITYKA COOKIES.

7. Pozostałe ustalenia

1. Kwestie sporne
2. Wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane na drodze negocjacji między Użytkownikiem i Operatorem.
3. Jeśli negocjacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym nie przyniosą rezultatu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny miejscowy dla Operatora.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.04.2018r.
Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw
 
dom-comercia.pl, nieruchomosci-comercia.pl, auto-comercia.pl, sprzedam-comercia.pl, darmowe-comercia.pl; reklama-comercia.pl; osobowe-comercia.pl, dostawcze-comercia.pl; kombi-comercia.pl, mieszkanie-comercia.pl; moda-comercia.pl, praca-comercia.pl; usługi-comercia.pl; nauka-comercia.pl; towarzyskie-comercia.pl; muzyka-comercia.pl; zdrowie-comercia.pl; uroda-comercia.pl; sport-comercia.pl; zwierzeta-comercia.pl; dzieci-comercia,pl; rolnictwo-comercia.pl; rozrywka-comercia.pl; zamienię-comercia.pl; turystyka-comercia.pl


 
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.

Płatności obsługuje firma